Hovedentreprenør i Kap Verde

Åben kort
Lokal tid:
16:43:31

Rui Sanches Consult, Lda.

Praia
point_of_interestLæs mere

IMT- Engenharia Lda.

Cabo Verde Travessa da Capelinha, Praia
electronics_storeLæs mere

Cape Verde mails

Rua Cesaltina Ramos, Praia
point_of_interestLæs mere

Barbearia FAMEX

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
hair_careLæs mere

MULTIVIAGENSTOUR Rent-a-Car

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
car_rentalLæs mere

Pedro Cardoso

Rua José Gonçalves, Praia
book_storeLæs mere

Igreja Adventista do 7º dia - Achadinha

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
churchLæs mere

Anduné - Praia

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
real_estate_agencyLæs mere

Agro.Centro Lda. Consultório Veterinário

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
shopping_mallLæs mere

Pavilhão Desportivo Do Bairro

Praia
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Kap Verde

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning